Aktualności

Najnowsze wpisy

25 lipca 2020

service

Poszukuję osoby do pracy w Poznaniu na stanowisku asystenta

5 marca 2018

service

Podziękowania

5 marca 2018

service

Często zadawane pytania (FAQ)

Z każdą aktualizacją prawa, zagadnienia związane z ochroną środowiska stają się coraz bardziej skomplikowane, dlatego dla naszych klientów przygotowaliśmy skrótowe wyjaśnienie niektórych pojęć stosowanych w prawie ochrony środowiska i związanych z realizacją inwestycji.

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest dokumentem, który jest wymagany przy planowaniu jakiejkolwiek inwestycji mogącej mieć potencjalnie negatywny wpływ na środowisko. Dokument ten pozwala organom administracji publicznej określić, czy przy danej inwestycji zachodzi konieczność przeprowadzenia dokładnej oceny oddziaływania na środowisko. Często po opracowaniu profesjonalnej karty informacyjnej urzędy odstępują od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko co dla inwestorów oznacza wcześniejsze pozyskanie decyzji środowiskowej i wcześniejszą możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji.

Co dobrze sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) powinna zawierać

Dobrze sporządzona karta informacyjna powinna dobrze opisywać przedsięwzięcie od strony technicznej (w tym wariantów inwestycji). Bardzo często ten aspekt przez wykonujących karty jest traktowany z nieodpowiednią starannością, jednak porządny opis inwestycji pozwoli urzędnikowi „złapać skalę” inwestycji. Jest to o tyle kluczowe, iż od jego zrozumienia inwestycji uzależniona jest decyzja o konieczności bądź braku konieczności dokonania pełnej oceny oddziaływania na środowisko (nakazanie wykonania oceny oddziaływania na środowisko wiąże się m.in. ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem uzgodnień od urzędów a na to potrzebny jest czas). W karcie informacyjnej powinny także znaleźć się informacje związane z emisją hałasu i substancji do powietrza jako że na podstawie tych informacji najczęściej dochodzi do zaopiniowania inwestycji. Pozostałe elementy, w mojej opinii ważne lecz nieco mniej niż przytoczone powyżej to wykorzystanie wody, surowców, paliw i energii czy też rodzaje odpadów oraz ich wpływ na środowisko.

Co to jest raport oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko nie tylko określa wpływ inwestycji na środowisko, ale zawiera także analizę minimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz precyzuje zakres wymaganego monitoringu. O konieczności przygotowania raportu decyduje stopień spodziewanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Według tego kryterium dzieli się inwestycje na dwie grupy:
tj. przy planowaniu których zawsze wymagany jest Raport o oddziaływaniu na środowisko oraz przy planowaniu których raport może być wymagany, ale nie musi (dla których pierwszym etapem jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia opisanej powyżej).

Co dobrze sporządzony raport oddziaływania na środowisko powinien zawierać

Raport oddziaływania na środowisko, oprócz oczywistych informacji (takich jak opis inwestycji oraz wpływ na poszczególne komponenty środowiska) powinien zawierać dobry opis stanu przyrody. Opis warunków przyrodniczych powinien zostać dołączony jako załącznik i powinien zawierać zinwentaryzowane zasoby przyrodnicze wraz z drzewami i krzewami. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinien kłaść nacisk na opis wariantów przedsięwzięcia (w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) oraz na wpływ poszczególnych wariantów na środowisko (jednym z częstszych błędów przy sporządzaniu raportu jest koncentrowanie się tylko na wariancie wybranym do realizacji).

Urzędy, przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, mogą w stosunku do ustawy uściślić na które elementy należy położyć nacisk w raporcie lub też zrezygnować z niektórych elementów raportu (jednak w praktyce prawie się to nie zdarza).

23 września 2017

service

Kwalifikacje osób sporządzających raport oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadziła od 1 stycznia 2017 rok minimalne wymagania, jakie muszą spełniać osoby biorące udział przy sporządzaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary Natura 2000 oraz prognoz oddziaływania na środowisko. Kto więc może sporządzać wyżej wymienione dokumenty?

5 stycznia 2017

service

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w skrócie decyzja środowiskowa) jest dokumentem, który określa warunki środowiskowe realizacji przedsięwzięcia. Warunki środowiskowe są określane dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a katalog ww. przedsięwzięć określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 t.j. z dnia 2016.01.18).

Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem innych decyzji administracyjnych – przede wszystkim przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dołącza się w większości przypadków:

  • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport oddziaływania na środowisko,
  • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  • mapę ewidencyjną obejmującą teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zasięgiem oddziaływania,
  • mapę  z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania,
  • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania.

Raport oddziaływania na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej.

Poniżej przedstawiono organy właściwe do wydania decyzji środowiskowej, natomiast raport oddziaływania na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia może przygotować na zlecenie Inwestora firma ENINA.

19 sierpnia 2016

service

Artykuł w PeerJ

Współautor artykułu „Constant and seasonal drivers of bird communities in a wind farm: implications for conservation”. PeerJ 4e:2105 (2016).

Poniżej abstrakt:

Background. One of the most difficult challenges for conservation biology is to reconcile growing human demands for resources with the rising need for protecting nature. Wind farms producing renewable energy have been recognised to be a threat for birds, but clear directives for environmental planning are still missing.

Methods. Point counts were performed to study the relationship between eight environmental variables and bird populations in different parts of a year on the largest Polish wind farm between March 2011 and February 2013. Variables potentially related to species richness (Chao 1 estimator) and the abundance of the entire bird community as well as five selected farmland species were analysed with the use of generalized linear mixed models.

Results. Some associations between the studied variables and bird populations were season/year specific, while others had a constant direction (positive or negative) across seasons and/or years. The latter were distance to the nearest turbine, field size, number of wind turbines, proximity of settlements and water bodies. Spatial autocorrelation and counting time were significantly correlated with bird population estimates but the directions of these relationships varied among seasons and years. Associations between abundance of individual species and environmental variables were species-specific.

Conclusions. The results demonstrated a constant negative relationship between wind turbine proximity and bird numbers. Other environmental variables, such as field size, proximity of settlements and water bodies that also had constant associations with bird populations across seasons may be taken into account when minimizing adverse effects of wind farm development on birds or choosing optimal locations of new turbines.

17 marca 2016

service

Współautorstwo książki

Współautorstwo książki „Dobry wiatr dla regionów. Eksperci o energetyce wiatrowej”, Warszawa 2016.

Słowo wstępne z książki:

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) posiada wiele zalet ekonomicznych, ale również te, związane z ochroną środowiska naturalnego

W Polsce, z racji na warunki naturalne, dominującą technologią OZE jest energetyka wiatrowa. Według wielu analiz Polska ma wciąż ogromny, niewykorzystany potencjał naturalny dla rozwoju tej branży.

Razem z rozwojem energetyki wiatrowej w Polsce pojawiło się wiele pytań i wątpliwości czy w pobliżu wiatraków można spokojnie i bezpiecznie mieszkać? Jak farmy wiatrowe oddziaływają na ludzi i zwierzęta?

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. została przeprowadzona ogólnopolska kampania „Dobry wiatr dla regionów”. Jej głównym celem było promowanie rzetelnej wiedzy o energii pozyskiwanej z wiatru. W 14 miastach Polski zorganizowano warsztaty, konferencje i śniadania prasowe, w których wzięli udział najlepsi eksperci z różnych dziedzin energetyki, ochrony zdrowia i środowiska. Spośród omawianych na tych spotkaniach tematów bezsprzecznie kilka zagadnień budzi największe zainteresowanie społeczności lokalnych, w których są lokalizowane wiatraki. Te tematy – generowany przez wiatraki hałas oraz oddziaływania turbin wiatrowych zdrowie, krajobraz i ptaki – zostały podjęte w artykułach przez znamienitych akademików, ekspertów w swoich dziedzinach, którzy wzięli udział w kampanii „Dobry Wiatr dla Regionów”.

Proces powstawania tego materiału edukacyjnego został zapoczątkowany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Publikacja w sposób merytoryczny i wyczerpujący odpowiada na ważne pytania, a także weryfikuje nagromadzone wokół owych zagadnień nieprawdziwe teorie i mity.

Zachęcamy do lektury:

Nasze oferty

construction service

Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i raporty oddziaływania inwestycji na obszar sieci Natura 2000.

Czytaj więcej
construction service

Monitoring i inwentaryzacja środowiska

Inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej podczas wizyt w terenie.

Czytaj więcej
construction service

Pozwolenie zintegrowane i sektorowe

Sporządzamy wnioski w celu otrzymania pozwolenia zintegrowanego oraz sektorowych na wprowadzanie substancji i energii do środowiska.

Czytaj więcej
construction service

Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko

Wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

ENINA Andrzej Łuczak

Posiadamy ponad 12-letnie. Wykonaliśmy w tym czasie wiele kart informacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, monitoringów oraz inwentaryzacji środowiska.

Kontakt

Biuro:
ul. Napoleońska 19
61 - 671 Poznań
Telefon: +48 603 462 157
Email: poznan@enina.pl
NIP: 6971957123

Oferta

Kompleksowo wykonujemy opracowania z ochrony środowiska, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń (w tym pozwolenia zintegrowanego).

  1. Raport oddziaływania na środowisko i KIP
  2. Monitoring i inwentaryzacja środowiska
  3. Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko
  4. Pozwolenie zintegrowane i sektorowe