Pozwolenie zintegrowane i sektorowe

Opis oferty

Sporządzamy wnioski w celu otrzymania pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia sektorowego na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:

 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
 • Pozwolenie na emitowanie pól elektromagnetycznych.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów.
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Pozwolenie zintegrowane.

Prace zmierzające do wykonywane wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego prowadzone są przez nas w poniżej opisanych etapach.

Jako pierwszy wykonujemy raport z przeglądu środowiskowego, który poprzedza opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Analizujemy w tym etapie przede wszystkim wydane dotychczas pozwolenia sektorowe, a w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji uzupełniamy je bazując na własnych pomiarach (np. wykonując pomiar hałasu). Przegląd ekologiczny dotyczy przede wszystkim takich zagadnień jak:

 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
 • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 • Emitowanie hałasu do środowiska.
 • Wytwarzanie i sposobu postępowania z odpadami.
 • Emitowanie pól elektromagnetycznych.
 • Wprowadzanie ścieków do wód, ziemi oraz do kanalizacji.
 • Poboru wody.

dentyfikujemy wymagania BAT (Best Available Technique – Najlepsza Dostępna Technika) i definiujemy je w odniesieniu do rozpatrywanej instalacji z uwzględnieniem aktualnych przepisów.

Opracowujemy założenia do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, składającego się z części:

 • Formalnej – zawiera m.in. informacje ogólne i oświadczenia wnioskodawcy.
 • Informacyjno – opisowej – zawiera m.in. charakterystykę urządzeń i instalacji, warunki poboru wody, emisje hałasu, emisje do powietrza.
 • Operacyjnej – zawarta jest tu m.in. charakterystyka oddziaływania na środowisko (oddziaływanie na: jakość powietrza, wody powierzchniowe, klimat akustyczny, wody podziemne, środowisko gruntowe, florę i faunę).

Ustalamy wielkości opłaty rejestracyjnej, którą podmiot starający się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego będzie zmuszony uiścić w odpowiednim urzędzie.

Cena za wykonanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego jest uzależniona od wielkości oraz ilości instalacji i ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Ostatnio wykonane


 • Wniosek o wydanie zezwolenia na transport i odzysk odpadów
 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (z uwzględnieniem przetwarzania odpadów)
 • Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu kur niosek, Żylice
 • Pozyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do hodowli i chowu świń (tuczników), gmina Dominowo (pozwolenie 1/5).
 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla odchowalni kur Miedzichowo (zmiana).
Pokaż wszystkie

Raport oddziaływania na środowisko i karta informacyjna

Wykonujemy karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko i raporty oddziaływania inwestycji na obszar sieci Natura 2000.

Czytaj więcej

Monitoring i inwentaryzacja środowiska

Inwestycje wymagające uzyskania decyzji środowiskowej muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej podczas wizyt w terenie.

Czytaj więcej

Pozwolenie zintegrowane i sektorowe

Sporządzamy wnioski w celu otrzymania pozwolenia zintegrowanego oraz sektorowych na wprowadzanie substancji i energii do środowiska.

Czytaj więcej

Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko

Wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

ENINA Andrzej Łuczak

Posiadamy ponad 10-letnie. Wykonaliśmy w tym czasie wiele kart informacyjnych, raportów oddziaływania na środowisko, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, monitoringów oraz inwentaryzacji środowiska.

Biuro:
ul. Napoleońska 19
61 - 671 Poznań
Telefon 1: +48 603 462 157
Telefon 2:
Email: poznan@enina.pl

Oferta

Kompleksowo wykonujemy opracowania z ochrony środowiska, w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwoleń (w tym pozwolenia zintegrowanego).

 1. Raport oddziaływania na środowisko i KIP
 2. Monitoring i inwentaryzacja środowiska
 3. Strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Pozwolenie zintegrowane i sektorowe